آتنا گروپ

سنتز Archives - آتنا گروپ

- بار
راکتور اتوکلاو هیدرو ترمال

راکتور اتوکلاو هیدرو ترمال

سنتز هدرو ترمال و نانو مواد بسیاری از واکنش های شیمیایی برای پیشرفت نیاز به دما و فشار بسیار بالا  دارند. به عنوان مثال همواره سنتز دسته وسیعی از نانو ذرات، چهار چوب های آلی فلزی، فتالوسیانین ها، زئولیت ها و … چالشی را برای محققان و پژوهشگران در  آزمایشگاه ایجاد می کنند. سنتز هیدرو ترمال یکی از متداول‌ ترین روش‌ ها برای تهیه نانو مواد است و برای واکنش هایی مناسب است که حلال […]